1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy regulamin dotyczy indywidualnych internetowych kursów językowych przez Skype, prowadzonych przez szkołę językową Daffodil, dalej zwaną Szkołą.
1.2. Uczeń jest osobą fizyczną, która zapisała się na dany kurs językowy (patrz: cennik).

2. ZAPISY NA KURS
2.1. Zapisanie się na kurs możliwe jest poprzez zakupienie jednego z pakietów wymienionych w cenniku (cennik).
2.1.1.Przed zakupieniem pakietu można jednokrotnie skorzystać z 30-minutowej lekcji próbnej. W tym celu należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Podczas lekcji próbnej potencjalny uczeń przedstawia lektorowi swoje oczekiwania względem kursu, lektor może pomóc w dobraniu odpowiedniego pakietu.
2.2. Po zaksięgowaniu wpłaty na konto, Biuro Obsługi Klienta skontaktuje się z uczniem i celu zaplanowania grafiku zajęć, zgodnie z wykupionym przez ucznia pakietem.

3. KURSY JĘZYKOWE
3.1. Kursy prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów.
3.2. Uczeń otrzymuje darmowe materiały dydaktyczne. Podczas trwania zajęć, lektor udostępnia różnego rodzaju materiał źródłowy, w tym linki do materiałów audio i wideo. Uczeń otrzymuje drogą mailową prace domowe lub materiały przygotowujące do kolejnych zajęć.
3.3. Uczeń zobowiązany jest do zapewnienia sobie dostępu do komputera z zainstalowanym programem Skype oraz z przeglądarką internetową obsługującą skrypt Java.

4. TERMINY ZAJĘĆ
4. 1. Uczeń ustala z Biurem Obsługi Klienta grafik zajęć po zapisaniu się na kurs.
4.2. Zmiana terminu i godziny zajęć jest możliwa 2 razy w miesiącu kalendarzowym pod warunkiem telefonicznego powiadomienia Biura Obsługi Klienta dzień wcześniej (do godziny 20:00). W przypadku braku powiadomienia we wskazanym czasie, lekcję uważa się za odbytą.
4.2.1. Lekcję przełożoną należy odpracować w czasie 7 dni od jej pierwotnego terminu. Termin odpracowania musi być uzgodniony z lektorem i uczniem.
4.2.1.1. Odpracowywanie lekcji może również odbywać się poprzez przedłużenie następnych lekcji do momentu sumarycznego osiągnięcia 60 minut lekcji zaległej.
4.3. Lektor łączy się z uczniem przez Skype o ustalonej godzinie. W przypadku nieobecności ucznia pod wskazanym nickiem Skype, lektor czeka 15 minut. Jeśli uczeń nie pojawi się, lekcję uznaje się za odbytą. Lekcja nie ulega przedłużeniu w rezultacie spóźnienia ucznia, lekcja kończy się o zaplanowanej godzinie.
4.4. Problemy techniczne po stronie ucznia należy zgłosić telefonicznie do Biura Obsługi klienta przed rozpoczęciem zajęć. Uczniowi przysługuje prawo do jednokrotnego w czasie trwania kursu zgłoszenia problemów technicznych, skutkującego odpracowaniem zajęć w innym terminie.
4.5. W przypadku problemów technicznych po stronie lektora skutkujących nieodbyciem lekcji, uczeń ma możliwość przełożenia nieodbytej lekcji na inny termin oraz otrzymuje dodatkową 45-minutową lekcję w ramach rekompensaty (termin do ustalenia z lektorem).

5. REZYGNACJA Z KURSU.
5. Uczeń może zrezygnować z kursu w dowolnym momencie jego trwania.
5.1. W przypadku wykorzystania wszystkich lekcji z zakupionego pakietu nie ma potrzeby zgłaszania rezygnacji.
5.2. Rezygnację z kursu należy zgłosić mailowo do Biura Obsługi Klienta:
a) W przypadku kursu 1-miesięcznego: 1 tydzień przed terminem ostatnich zajęć, w których uczeń chce wziąć udział;
b) W przypadku kursu 3-miesięcznego: 3 tygodnie przed terminem ostatnich zajęć, w których uczeń chce wziąć udział.
5.3. W przypadku skutecznego złożenia rezygnacji, uczeń ponosi koszt lekcji wykorzystanych. W przypadku rezygnacji z kursu 3-miesięcznego, cena lekcji wykorzystanych ustalana jest na podstawie cennika kursu 1-miesięcznego.

6. CERTYFIKAT
6.1. Na prośbę ucznia, Szkoła może wystawić dokument o osiągnięciu przez ucznia jednego z poziomów znajomości języka (od A1 do C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).
6.1.1. Certyfikat można uzyskać przystępując do testu, przeprowadzanego w ramach jednej z wykupionych przez ucznia lekcji.
6.1.2. O certyfikat można ubiegać się po minimum 6 miesiącach nauki w Szkole.

7. REKLAMACJE
7. 1. Reklamacje należy zgłaszać do Biura Obsługi Klienta mailowo lub telefonicznie. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko ucznia wraz z jego adresem mailowym i numerem telefonu. W reklamacji zamieścić należy opis problemu wraz z uzasadnieniem.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez wcześniejszego poinformowania lub podania przyczyny.
8.2. Dokonanie opłaty za kurs oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
8.3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami RODO, a administratorem danych osobowych jest firma Daffodil Natalia Wiśniewska-Wasiuta, adres siedziby: Kamiennogórska 7/5, 60-179 Poznań, NIP: 7412039848, REGON: 387961768 wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: kontakt@daffodil.pl